pijl

Privacy Statement QTMS

Inleiding

QTMS respecteert de privacy van alle betrokkenen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Dit privacy statement is van toepassing op alle persoonsgegevens die QTMS verwerkt. Door gebruik te maken van onze diensten of de website gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals omschreven in dit privacy statement.

Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden

Indien QTMS persoonsgegevens verwerkt, geschiedt dit conform de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de aanpalende wet- en regelgeving daaraan stelt. Door het invoeren van uw gegevens op deze website en/of het versturen van uw gegevens aan QTMS, geeft u QTMS toestemming om deze gegevens te registreren in haar database en te gebruiken voor haar normale bedrijfsdoeleinden, waaronder eveneens wordt begrepen het u incidenteel informeren over zaken die nuttig zijn voor het gebruik van de website en over haar diensten en daar direct aan gerelateerde zaken.

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

- Voorletters en/of voornaam, achternaam en titel(s);
- geslacht;
- NAW-gegevens;
- contactgegevens;
- functie;
- betaalgegevens en financiële informatie;
- overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website, in correspondentie en telefonisch;
- gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type;
- alle overige informatie welke u ons toestuurt.

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens betreffende ras of etnische achtergrond, geloofsovertuiging, strafblad, lichamelijke en geestelijke gezondheidstoestand, of seksuele geaardheid van bezoekers. Zo nodig zullen wij uw expliciete toestemming voor het verzamelen en gebruiken van voornoemde gegevens vragen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

- Te kunnen reageren op een ingevuld contactformulier c.q. gevraagde informatie toe te kunnen zenden;
-  het doen van een aanbod, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst en/of het geven van        een advies;
- u een nieuwsbrief toe te kunnen sturen;
- te kunnen reageren op een ontvangen sollicitatiebrief;
- te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals administratieve verplichtingen;
- onze gerechtvaardigde belangen te dienen.

Het kan gebeuren dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden. Indien u dit niet op prijs stelt, dan leest u hieronder wat uw rechten hierin zijn. 

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of de levering van diensten. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn.

Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Het kan ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. QTMS verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

Beveiliging

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang, de stand van de techniek en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen. Wij verplichten eventuele derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Indien u hier prijs op stelt, lichten wij u graag verder in over hoe wij de bescherming van de persoonsgegevens hebben vormgegeven.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. QTMS hanteert een termijn van 5 jaar na afloop van de overeenkomst. Daarna worden de persoonsgegevens vernietigd of geanonimiseerd. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is dan zal QTMS zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden. In dat geval worden alleen specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) met betrekking tot uw persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte, indien er een grote kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd. Wij zullen een datalek in ieder geval altijd melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van het privacy statement is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en deze is steeds te vinden op onze website.

 

Tot slot

Wij hopen u met dit privacy statement een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u echter nadere vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan horen wij dat graag. Eerste aanspreekpunt voor privacyaspecten bij onze organisatie is Stefan van der Wal,

tel. 06 – 28 54 58 89.